23.01.2023

Niettegenstaande de accijnzen op benzine sinds 17 november 2022, na 7 "cliquets”, opnieuw op het niveau van begin 2022 werden gebracht (zijnde 600,1587 euro/m³), geniet diesel nog steeds ten volle van de accijnsverlaging (met 144,6281 euro/m³) die op 19 maart 2022 werd doorgevoerd.

Deze accijnsverlaging is tijdelijk en zou initieel gelden tot 30 september 2022, maar werd een eerste maal verlengd tot 31 december 2022. Onlangs werd deze opnieuw verlengd, tot 31 maart 2023. Van zodra echter de officiële maximumprijs van diesel onder de 1,70 euro/l is gedaald, wordt het cliquetsysteem voor dit product geactiveerd (zoals dit op 10 september vorig jaar het geval was bij benzine) en zullen de accijnzen bij elke daaropvolgende prijsdaling van diesel (zelfs indien de maximumprijs intussen weer boven de 1,70 euro/l noteert) worden verhoogd a rato van de helft van de prijsdaling exclusief BTW, en dit tot het oorspronkelijke accijnsniveau (600,1586 euro/m³) opnieuw bereikt is. Is dit accijnsniveau eind maart nog steeds niet bereikt, wordt de dieselaccijns – behoudens een verlenging van de maatregel – op 1 april 2023 terug naar het niveau van begin 2022 getild (zijnde 600,1586 euro/m³).

Door de accijnsverlaging met 144,6281 euro/m³ daalde in dezelfde grootte ook het bedrag dat in het kader van de professionele diesel kon worden teruggevorderd.  Eind 2022 was dit nog 82,3435 euro/m³. Wel is voorzien dat, wanneer de accijnzen op diesel terug worden verhoogd – hetzij ingevolge het cliquetsysteem, hetzij bij het verstrijken van de tijdelijke maatregel (behoudens verlenging, uiterlijk op 1 april 2023) – deze accijnsverhogingen gerecupereerd kunnen worden in het kader van de professionele diesel.

Wel moet worden opgemerkt dat ingevolge de Wet van 25 november 2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit en de Wet van 21 december 2022 houdende diverse fiscale bepalingen het maximum te recupereren bedrag in het kader van de professionele diesel vanaf 1 januari 2023 beperkt wordt tot het bedrag dat 181,9037 euro/m³ bij 15°C overschrijdt, met een maximum van 205,0665 euro/m³. Hierdoor daalde het te recupereren bedrag voor professionele diesel op 1 januari 2023 met 21,9051 euro/m³ tot 60,4384 euro/m³. Dit bedrag zal opnieuw toenemen  naarmate de accijnzen op diesel terug worden verhoogd tot het plafond van 205,0665 euro/m³ is bereikt.